ראשי

הגישו מועמדות

תקנון פרסום באתר

Terms

הסכם הפרסום באתר זה, הינו בכפוף לתנאים כדלקמן:
הצדדים
– "המזמין" הנו המפרסם באתר
– "החברה" הנה "די איי ליסט אנליטיקס בע"מ"
– המזמין מבקש מהחברה לפרסם באתר זה, תוכן מוזמן של המזמין, עשוי מחומרי גלם שהמזמין ייעלה לאתר עפ"י הנחיות מערכת האתר והכל בכפוף לתנאים כדלקמן:
תוקף ומשך הפרסום
כתנאי יסודי מובהר ומוסכם מפורשות, כי הזמנה זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, בשום תנאי ומקרה.
תוקף הזמנת הפרסום שעושה המזמין ומשך הפרסום של המזמין, הינו לשנה אחת מיום הפרסום בפועל.
החברה תיידע את המזמין זמן סביר לפני תום שנת הפרסום על סיומו והוא יחליט אם לחדשו וזאת בתשלום.
עדכון והגדלת הפרסום בפרויקטים נוספים
ניתן לעדכן את הפרסום באתר לאורך שנת הפרסום, כמו להחליף תמונות וכדומה וזאת בתשלום נוסף, בשיעור תואם לסדר הגודל של השינוי המבוקש.
לא ניתן להחליף פרויקט המתפרסם באתר, בפרויקט חדש אחר. המזמין רשאי להוסיף לעמוד שלו באתר, פרויקט נוסף לפרסום באתר, לאחר שיוגש לאישור הועדה ויאושר על ידה וזאת תמורת התשלום עבור פרסומו.
תנאים כללים לפרסום
– למערכת האתר חופש מוחלט ובלעדי בבחירת התוכן וצורת הפרסום ובכלל זה, מתיר לה המזמין לבצע כל שינוי שיעלה על דעתה בחומר שיעלה לאתר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זה רשאית החברה לפסול חלק או את כל הפרסום או לאשר את פרסומו וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
– ידוע למזמין כי האיכות הגבוהה של התוכן באתר היא גולת הכותרת שלו והוא מסכים כי על החומר שלו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים הנהוגים אצל מעצבי ועורכי האתר.
– במקרה ומסיבה כלשהי לרבות מרשלנות, יחולו השמטה חלקית או מלאה של הפרסום, שיבושים או טעויות, יסב המזמין את תשומת לב החברה לטעות באופן מיידי והחברה תתקן את הפרסום והמזמין מוותר מראש על החזר כספי כלשהו בגין הטעות.
זכויות יוצרים
– רשאי לפרסם עבודת תכנון באתר, רק גוף אחד אשר לו הבעלות על התכנון והוא בעל זכויות היוצרים על התכנון.
במידה והעבודה המוצגת באתר, בוצעה במשותף על ידי שני משרדי אדריכלים ולשניהם הבעלות על תכנון העבודה – יפרסם אותה רק משרד אחד ויפרסם קרדיט בולט למשרד השותף.
– המזמין אחראי מלא ובלעדי לזכאות פרסום כל החומר שמסר לפרסום וכן לנכונות הקרדיטים שניתנו בפרסום לצלמים, לבעלי מקצוע או לכל גורם ראוי וזכאי אחר. כתנאי יסודי לפרסום מתחייב המציג לשפות ולפצות את החברה בכל מקרה שפרסומו באתר פגע בצד ג'.
– מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל תכני האתר לרבות הלוגו – הינם של בעלת האתר בלבד. מפרסם באתר רשאי לציין בפרסומיו את הלוגו של האתר ואת עצם הופעתו בו – אך ורק כשמצוין לצידו שנת הפרסום ובאופן זה בלבד והחתום על הסכם זה מתחייב בכך.

– מצוין במפורש כי תנאי ההזמנה הם אך ורק אלה המצוינים כאן וכל שינוי או תוספת שיעשו רק בכתב ויאושרו על ידי החברה.
– פרסום עבודה באתר תעיד כי קראת והסכמת לתנאי השימוש באתר, ללא כל הגבלות וסייגים.

האתר מאפשר לכם ליצור מפגש איכותי עם המתכננים הראויים, בכל קנה מידה, ציבורי או פרטי
ולעשות בחירה מושכלת ואמינה, של המתכננים המתאימים לצרכיכם

הגשת מועמדות
img
Loading...